Dobrého správcu spoznáte podľa transparentnosti činností nielen pri ročnom zúčtovaní.

budova2

Naša spoločnosť H&A vznikla v roku 2008 na základe požiadaviek trhu vykonávať komplexnú ekonomickú správu spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správu majetku po novom, výlučne podľa požiadaviek vlastníkov bytov, bytových domov a nebytových priestorov. Našim cieľom je vykonávať správu spoľahlivo, odborne, erudovane, ale najmä prehľadne a zrozumiteľne pre všetkých vlastníkov.


budova1

Počas našej dlhoročnej činnosti sme nadobudli veľa skúseností v oblasti komplexnej ekonomickej správy spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a výkonu správy budov, údržby a opráv a tiež uplatňovania platnej legislatívy v správe a obnove bytového fondu čoho príkladom je každoročne narastajúci počet domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov v našej správe.

Plne spĺňame všetky náležitosti zákona č. 246/2015 Z.z. Zákon o správcoch bytových domov. Snažíme sa našu prácu vykonávať plne v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a ostatných platných zákonov, výhlašok a predpisov Slovenskej republiky.

Našou prioritou je:


Pre vlastníkov bytov zaistiť čo najlepší komfort bývania. Dôraz dávame na to, že:

- ku každému vlastníkovi bytu pristupujeme ústretovo, aby sme jeho bytový problém vyriešili k jeho maximálnej spokojnosti

- na naše telefónne čísla sa dovoláte vždy, ak to bude nevyhnutne nutné

- práve vy osobne, alebo prostredníctvom svojich zástupcov môžete kontrolovať a ovplyvňovať dianie vo vašom dome

- naša spoločnosť je pripravená byť maximálne nápomocná pri zveľaďovaní Vášho domu a to od dohľadu nad vypracovaním stavebných zámerov až po financovanie a realizáciu

- práca našich zamestnancov je podložená dlhoročnou praxou, odbornosťou a hlavne serióznosťou a ochotou promptne riešiť vaše vzniknuté problémy, prípadne havárie.

- toto všetko robíme za vopred dohodnutú odmenu

- práve my sme odpoveďou na vašu otázku, či aj vy môžete mať dobrého správcu za prijateľnú odmenu

Pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov zabezpečiť komplexnú ekonomickú činnosť spoločenstiev.

V spolupráci s predsedom spoločenstva vypracujeme ekonomické podklady pre:

- rozpočet spoločenstva na príslušný rok podľa schváleného plánu opráv

- ročnú účtovnú uzávierku spoločenstva

- správu o hospodárení spoločenstva

Podľa požiadaviek spoločenstva:

- vypracujeme zálohové predpisy pre užívateľov bytov a nebytových priestorov

- prehľad o mesačných platbách všetkých vlastníkov bytov v dome

- prehľad o príspevku do fondu opráv, prevádzky a údržby

- prehľad o platbách za služby podľa zálohového predpisu

- zabezpečíme vyúčtovanie skutočných nákladov za poskytnuté služby pre jednotlivé byty a nebytové priestory

- zabezpečíme spoľahlivé vedenie jednoduchého účtovníctva spoločenstva


Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Tento zákon upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti...

Desatoro práv a povinností vlastníka bytu.

Vlastník má právo svoj byt užívať a s ním užívať aj všetky spoločné časti domu, spoločné zariadenia, príslušenstvo a pozemok, na ktorom...